Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata / Ambroży / Marcin

Wersja tekstowa

Składowisko Odpadów

Prace związane z projektem składowiska odpadów w Domasznie dla Fabryki Wyrobów Nożowych „Gerlach” w Drzewicy wykonano w 1982 roku. Projektowano odpowiednie ukształtowanie skarp i dna składowiska (dno wyrównane do rzędnych 171,0-171,5 m n. p. m.) z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Całe dno składowiska oraz skarpy do wysokości 1,0 m(3.120 ) są uszczelnione poprzez stabilizację piasku, cementem o grubości 13 cm i położenie warstwy izolacyjnej asfaltu lanego grubości 4 cm. W poziomie dna wysypiska miały być ułożone rurki drenarskie zbierające odcieki z wysypiska i odprowadzające je do szczelnej studni zlokalizowanej w południowo-wschodnim narożniku składowiska. Odcieki miały być wywożone do oczyszczalni ścieków. Powierzchnia dna wysypiska wg projektu miała wynosić 2.600 , a powierzchnia wierzchowiny w rzucie poziomym – ok. 8.100 . Powierzchnia terenu ogrodzonego – 9.200 . Pojemność zaprojektowanego wykopu wynosiła 49.792  . Pierwszy etap oddano do użytku 02.10.1985 roku o powierzchni 1.200 , tę część uszczelniono warstwa gliny o grubości ok. 30 cm przysypanej piaskiem, na którym ułożono folię i warstwę piasku o grubości ok 15 cm.

Protokołem spisanym w dniu 15.11.1987 roku „Gerlach” przekazał wysypisko dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp. z o. o.

Decyzją z dnia 18.08.2011 roku wydana przez Starostwo Powiatowe w Opocznie Nr OŚZ.III.6237.2.2011 składowisko zostało zamknięte i poddane rekultywacji. Decyzja przewiduje zamknięcie składowiska do dnia 31.12.2022 roku.